Index of / Hasan Ünlü KILINÇ

Fantastic World and Software Fetishist

Science & Art & Philosophy

Contact Me

Name Date
ListView Kullanımı

ListView Kullanımı

Mobil cihazlarda kullanıcılara birbiriyle ilişkili verileri listeyle vermek çok tercih edilen bir yöntemdir. Kullanıcı listedeki veriler içinde tek parmağıyla yukarı-aşağı sürükleme yaparak dolaşabilir.

Android’te listeleme işlemleri yapabilmek için ListView isimli görsel öğe kullanılır. ListView, kendi içinde satır satır TextView öğeleri bulunduran bir yapıdır. Bunun gibi birçok View’dan oluşan görsel öğeler ViewGroup olarak da sınıflandırılır.

Aşağıdaki örnekte bir ListView’ı birkaç ülke ismiyle dolduracağız. Ardından listede üzerine dokunulan ülkenin adını bir diyalog penceresinde göstereceğiz.

Yerleşim dosyalarını düzenleme

Öncelikle ListView’ı üzerinde tutacak olan Activity’nin (MainActivity.java) tasarımını çıkaralım. Bunun için res/layout/ altındaki activity_main.xml dosyasını kullanıyoruz.

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity" >
 
  <ListView
    android:id="@+id/listView1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentTop="true" >
  </ListView>
 
</RelativeLayout>

Gördüğünüz gibi ListView’ı bir RelativeLayout içinde tutuyoruz. Kodların kalabalık olması bu yüzden. Burada asıl önemli şey android:id=”@+id/listView1″  satırı. Burada ListView’ımıza listView1 ismini veriyoruz.

XML üzerinde bir view nesnesine isim verirken o nesnenin android:id özelliğine @+id/ ön ekini ve ardından da istediğimiz ismi veriyoruz.

Bu ismi (id) daha sonra Java sınıfımız içinde ListView’a erişmek için kullanacağız.

Gösterilecek verileri ayarlama

Şimdi listemizde göstereceğimiz ülke isimlerini taşıyan bir String dizisi tanımlayalım. Bunu MainActivity sınıfımızın bir alanı olarak tanımlıyoruz. Böylece bu Activity oluşturulduğu an elimizde bir ülke listesi olacak.

//Dosya Adı  : MainActivity.java
 
package com.hasanunlukilinc.ornek.listview;
 
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
 
public class MainActivity extends Activity {
 
  private String[] ulkeler = 
  {"Türkiye", "Almanya", "Avusturya", "Amerika","İngiltere",
    "Macaristan", "Yunanistan", "Rusya", "Suriye", "İran", "Irak",
    "Şili", "Brezilya", "Japonya", "Portekiz", "İspanya",
    "Makedonya", "Ukrayna", "İsviçre"};
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }
}

Bu basit String dizi tanımlamasından sonra artık yukarıda sözünü ettiğimiz Java sınıfı içinde ListView’a erişmeyi ve onu yönetmeyi gerçekleştirelim. Bunun için şu üç adımı gerçekleştirmelisiniz.

adapter

ArrayAdapter nedir?

Adapter bir veri kaynağıyla, veriye ihtiyacı olan nesneyi birbirine bağlamaya yarayan yapılardır. ListView gibi bir dizi veriyi içinde bulunduran yapılara, bu verileri ArrayAdapter aracılığıyla veririz. ArrayAdapter bir veri kaynağındaki verileri (kısaca, veri modelini) görsel öğelerde kullanmaya uygun hale getirir. Bunun görsel anlatımı şu şekildedir:

 

Prizdeki elektrik, telefonumuzun kullanacağı elektrikten farklı olduğu için bir dönüşüme ihtiyaç duyar. Bu dönüşümü adaptör aracılığıyla yaparız. Adaptör, şebekeden gelen elektriği alır ve telefonun kullanacağı türe çevirir.

Verileri gösterme

ArrayAdapter’ın veri ile görsel öğe arasındaki görevini inceledikten sonra kodumuza (MainActivity.java) geri dönelim:

//Dosya Adı: MainActivity.java
 
package com.hasanunlukilinc.ornek.listview;
 
import android.os.Bundle;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.app.Activity;
 
 
public class MainActivity extends Activity {
 
  private String[] ulkeler = 
    {"Türkiye", "Almanya", "Avusturya", "Amerika","İngiltere",
      "Macaristan", "Yunanistan", "Rusya", "Suriye", "İran", "Irak",
      "Şili", "Brezilya", "Japonya", "Portekiz", "İspanya",
      "Makedonya", "Ukrayna", "İsviçre"};
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    //(A) adımı
    ListView listemiz=(ListView) findViewById(R.id.listView1);
 
    //(B) adımı
    ArrayAdapter<String> veriAdaptoru=new ArrayAdapter<String>
    (this, android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1, ulkeler);
 
    //(C) adımı
    listemiz.setAdapter(veriAdaptoru);
 
  }
}

Ana kodumuzu Activity’nin onCreate() metoduna yazıyoruz. Böylelikle Activity oluşturulur oluşturulmaz verilerimizi ArrayAdapter yardımıyla ListView’da göstermiş oluyoruz. Activity’nin her onCreate() oluşunda çalışacak kodları şöyle açıklayabiliriz:

Şu an uygulamamızı çalıştırdığımızda şöyle bir görüntü elde ederiz:

device-2013-11-25-175154.png

Tıklama olaylarını yakalama

Sıra geldi listeye dokunulduğunda/tıklandığında olacaklara. Bunun için liste öğesine bir tıklama dinleyici tayin etmemiz gerekiyor. Bu tıklama dinleyici ile tıklanan öğenin sırasını alıp, aynı sırayı ulkeler isimli dizide indis olarak kullanacağız. Bu yolla ülke adını alıp ekrana diyalog olarak göstereceğiz.

NOT: Aşağıdaki kodu onCreate() metodunun içine (listemiz.setAdapter()’dan sonra) yazmalısınız.

//Dosya Adı: MainActivity.java
 
  listemiz.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
 
  @Override
  public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position,
      long id) {
 
    AlertDialog.Builder diyalogOlusturucu = 
        new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
 
    diyalogOlusturucu.setMessage(ulkeler[position])
             .setCancelable(false)
             .setPositiveButton("Tamam", new OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
              dialog.dismiss();
            }
          });
    diyalogOlusturucu.create().show();
 
  }
});

NOT: Liste için tıklama/dokunma olaylarını dinlediğiniz setOnItemClickListener metodunun doğru çalışması için kodunuzun başında

import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;

ifadesi bulunmalıdır.

listemiz.setOnItemClickListener() metodu, parametre olarak öğe tıklamalarını yakalamak için oluşturulmuş bir arayüz (interface) alıyor. new ile hemen anonim bir setOnItemClickListener oluşturuyoruz ve girilmesi zorunlu metotları Eclipse IDE yardımıyla (setOnItemClickListener’ın altını kırmızı çizgiyle çizecektir; “add unimplemented methods”a tıklamanız yeterli) ekliyoruz.

Listedeki bir öğeye tıklandığında onItemClick() metodu çalıştırılır.Bu metod bize hangi View’a (burada ListView) tıklandığını, kaçıncı sıradaki (position) öğeye tıklandığını ve o öğenin adının (id) bilgisini verir.

Kodumuzdaki önemli nokta AlertDialog oluşturucuyu tanımladıktan sonraki

diyalogOlusturucu.setMessage(ulkeler[position])

kısmı. Burada oluşturacağımız diyalogun göstereceği yazıyı ayarlıyoruz. Parametre olarak ulkeler dizisinin position indisli öğesini veriyoruz. position, onItemClick() metoduyla bize geliyor. Tıklanan öğenin listedeki sırasını elde etmiş oluyoruz.

Diyalog kutusunu oluştururken bu sefer setPositiveButton(text, listener) metodunda, gösterilecek düğmede yazacak metni ve tıklandığında olacakları yazıyoruz. İkinci parametre olarak yine bir tıklama dinleyiciye ihtiyacımız var. Bununla bu düğmeye tıklandığında (onClick) olacakları yazıyoruz. Buna göre diyalog kutumuzu kapatıyoruz.

Sonuç

Tıklama/dokunma dinleme işlemi için yazdığımız anonim sınıflardan oluşan bu kod yoğunluğu gözümüzü korkutmamalı. Genelde sık sık tekrar edilen kodlardan oluşuyor. Üstelik bu kodu yazarken editörün yardımını da alıyoruz.

Dokunma olayları için yazdığımız koddan sonra uygulamamızda bir listeye tıklandığında şöyle bir görüntü elde ediyoruz:

 

About Post Author


Tags: , , ,


Leave a Reply